Trăng Lạnh Trường Bình

Trăng Lạnh Trường Bình

Nội dung

Thể loại: Lịch sử giả tưởng

Edit: Jeanne

"Phong Khoái Lâu có tiếng nhất nhì trong thành Hàm Đan, mỹ nữ Như Vân thực cốt. Nghe nói chỉ cần tiền thôi chưa đủ, nếu lâu chủ Hủy cơ chướng mắt, cho dù núi vàng núi bạc cũng đừng mong vào được"